Office:

Balitikuri, Naskar Para, Howrah 711113

Tel.033-26531647

Mobile:9831267749

Email: usha_works@yahoo.com

Web Site: http://www.ushaengworks.com

Factory:

Devipara, Gate No. 2 Chamrail, Howrah-711113

Tel.0321-2246621

Mobile:9143166255

Email: usha_works@yahoo.com

Web Site: http://www.ushaengworks.com

USHA ENGINEERING WORKS

Office:

Balitikuri, Naskar Para, Howrah 711113

Tel.033-26531647

Mobile:9831267749

Email: usha_works@yahoo.com

Web Site: http://www.ushaengworks.com

 

Factory:

Devipara, Gate No. 2 Chamrail, Howrah-711113

Tel.0321-2246621

Mobile:9143166255

Email: usha_works@yahoo.com

Web Site: http://www.ushaengworks.com